Πολιτική

Όλη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη

Φωτογραφία: Intime

Με προσεκτικές διατυπώσεις, τηρώντας αποστάσεις ως προς τις βαριές καταγγελίες, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη την 1η Ιουνίου.

Ενδεικτικά, το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρεται σε «πράξεις που εικάζεται ότι διέπραξε ο Αλέξης Γεωργούλης», κάνει λόγο για «βιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας», ενώ τονίζει ότι «δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis (μεροληπτικής δίωξης)».

Ολόκληρη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη:

«Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το από 7ης Ιουλίου 2022 αίτημα για την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη που υποβλήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα του Εφετείου Βρυξελλών σε συνάρτηση με ποινική διαδικασία, διαβιβάστηκε από την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων, Εξωτερικού Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας με επιστολή της στις 30 Μαρτίου 2023, και ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 17 Απριλίου 2023,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασής του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 17 Ιανουαρίου 2013 και 19 Δεκεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0202/2023),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός εισαγγελέας του Εφετείου Βρυξελλών ζήτησε την άρση της ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγη στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με ποινικά αδικήματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις που εικάζεται ότι διέπραξε ο Αλέξης Γεωργούλης συνιστούν τα εξής ποινικά αδικήματα: βιασμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται επί του παρόντος ως προσβολή της γενετήσιας ακεραιότητας κατά την έννοια του άρθρου 417/11 του βελγικού Ποινικού Κώδικα, και εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 398 του βελγικού Ποινικού Κώδικα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και, αφετέρου, ότι ο βουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος»(2)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του βουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του, καθώς και ότι η ασυλία αποσκοπεί στην προστασία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του από δικαστικές διαδικασίες που αφορούν δραστηριότητες που ασκούνται στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα καθήκοντα αυτά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εικαζόμενα αδικήματα δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους, και, εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών, της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο να λάβει απόφαση περί άρσης ή μη άρσης της ασυλίας στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο μπορεί ευλόγως να λάβει υπόψη τη θέση του βουλευτή προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει ή όχι την ασυλία του(3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αλέξης Γεωργούλης δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση ως προς την άρση της ασυλίας του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην παρούσα υπόθεση, το Κοινοβούλιο δεν διαπίστωσε την ύπαρξη ενδείξεων περί fumus persecutionis (μεροληπτικής δίωξης), δηλαδή πραγματικών στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι η επίμαχη δικαστική έρευνα ασκείται με σκοπό να παρακωλυθεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη·

2.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή του Βασιλείου του Βελγίου και στον Αλέξη Γεωργούλη».

Ικανοποιημένος από την άρση ασυλίας ο Γεωργούλης
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είχε δηλώσει ικανοποιημένος από την άρση της ασυλίας του, με τη δικηγόρο του να αναφέρει ότι «η εξέλιξη αυτή μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς οι ενέργειες που έγιναν από πλευράς μας για επιτάχυνση της διαδικασίας τελεσφόρησαν και συνεπώς μπορούμε να ελπίζουμε στην σύντομη κλήση του κυρίου Γεωργούλη από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να λάβει γνώση του συνόλου της δικογραφίας και να παρέχει εξηγήσεις».

Τόνιζε, δε, ότι «λόγω της σύμφωνης γνώμης του ίδιου του κυρίου Γεωργούλη, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να αρθεί η ασυλία του το συντομότερο, μία κατά κανόνα χρονοβόρα διαδικασία, όπως είναι αυτή της άρσης της ασυλίας, συντμήθηκε αισθητά, γεγονός που αποτελεί επιτυχή εξέλιξη».

Το επόμενο βήμα της διαδικασίας θα είναι να κληθεί ο κ. Γεωργούλης για να δώσει εξηγήσεις για τις καταγγελίες.

ΠΗΓΗ

Δείτε επίσης
Πολιτική

Χρυσόγονος για δάνειο Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ: Αν θεωρηθεί ότι είναι ιδιωτική χρηματοδότηση, το κόμμα απειλείται με πρόστιμο

Στη νομική πλευρά…
Πολιτική

Τα επτά νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας

Το θέμα που…
Πολιτική

Παρέμβαση Αντώνη Σαμαρά για την τροπολογία περί παράνομων μεταναστών

Ο πρώην πρωθυπουργός ζητά την απόσυρσή της – «Η χώρα μας, με αυτήν την τροπολογία, γίνεται, επί της ουσίας, φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών…»

Σχόλια

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *